Praktijk De Ontmoeting, gevestigd Liedekerkestraat 28, 4844 ED Terheijden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring in de zin van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens
www.praktijkdeontmoeting.nl
Liedekerkestraat 28
4844 ED  TERHEIJDEN 
0628706564
praktijkdeontmoeting@live.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Wanneer je per e-mail een aanvraag hebt gedaan voor een gesprek of een Luisterkindafstemming, worden er persoonsgegevens van jou verwerkt. Ik verwerk alleen de gegevens die jij mij zelf hebt verstrekt. Je kunt verderop in deze privacy verklaring lezen hoe lang ik deze gegevens bewaar en met welk doel.

Ik kan de volgende gegevens van jou verwerken:
•	Voor- en achternaam
•	E-mailadres
•	Telefoonnummer
•	Geboortedatum
•	De Luisterkindafstemming of gespreksnotities
•	Mailwisselingen, soort van de gevraagde Luisterkindafstemming,
achtergrondinformatie en foto's die jij ons stuurt.

Echter, niet alle gegevens die jij mij verstrekt, worden ook daadwerkelijk door mij bewaard. Verderop in deze Privacy Voorwaarden lees je hier meer over. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Praktijk De Ontmoeting heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via praktijkdeontmoeting@live.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Praktijk De Ontmoeting verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•	Het afhandelen van de betaling
•	Het voeren van een gesprek in het kader van Holistische Therapie
•	Het maken van de Luisterkindafstemming.
•	Praktijk De Ontmoeting verstuurt geen nieuwsbrieven of aanbiedingen per mail,
maar gebruikt je mailadres alleen voor het mailen met jou
over het aangevraagde gesprek of Luisterkindafstemming en de verzending
van de Luisterkindafstemming. • Je telefoonnummer wordt alleen gebruikt voor het maken of het wijzigen
van afspraken of wanneer jij om aanvullende mondelinge informatie vraagt. • Praktijk De Ontmoeting verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk
toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Door de gegevens te verstrekken geef je Praktijk De Ontmoeting toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk De Ontmoeting neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Praktijk De Ontmoeting gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: De Luisterkindafstemmingen worden gemaakt en opgeslagen in Word. Het Word-bestand wordt opgeslagen volgens de hieronder genoemde termijnen. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een Excel bestand. Praktijk De Ontmoeting mailt via Hotmail. Het besturingssysteem van de laptop is Windows 10. De laptop is beveiligd met een wachtwoord. Mijn website wordt gehost door MijnDomein en je kunt de algemene voorwaarden met de verwerkingsovereenkomst van MijnDomein op de site van MijnDomein nalezen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk De Ontmoeting bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam aanvrager
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: voor de Belastingdienst
E-mailadres van de aanvrager
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: voor de Belastingdienst

Mailwisselingen, soort van de gevraagde Luisterkindafstemming, achtergrondinformatie, geboortedatum en foto's
Praktijk De Ontmoeting gebruikt deze informatie enkel om de Luisterkind-afstemming te kunnen maken, jou van informatie te kunnen voorzien en je vragen te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden verwijderd nadat de Luisterkindafstemming is gemaakt en naar jou is verzonden.

De Luisterkindafstemming, gespreksnotities, telefoonnummers
Telefoonnummers, de gemaakte gespreksnotities en Luisterkindafstemmingen worden 6 maanden bewaard, zodat je deze weer kunt opvragen wanneer je deze bijvoorbeeld bent kwijtgeraakt, of wanneer je een vervolgafspraak of -afstemming zou willen aanvragen. Na het verstrijken van deze termijn, worden telefoonnummers, de gespreksnotities en Luisterkindafstemmingen definitief verwijderd. Wil je niet dat ik je telefoonnummer, gespreksnotities of de afstemming gedurende zes maanden bewaar, dan kun je dit bij mij aangeven via praktijkdeontmoeting@live.nl. Ik zal de gegevens dan verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk De Ontmoeting verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk De Ontmoeting maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk De Ontmoeting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar praktijkdeontmoeting@live.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Praktijk De Ontmoeting wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Praktijk De Ontmoeting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Praktijk De Ontmoeting via praktijkdeontmoeting@live.nl.

Ik behoud te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen.